Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Horticulture

କୃଷି ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

Horticulture

Sr. No. Title Details/Download
1 ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍- ଏମଆଇଡିଏଚ ଇଂରାଜୀ Download(691.68 KB)ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍- ଏମଆଇଡିଏଚ ଇଂରାଜୀ
2 ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍- ଏନଏଫଏସଏମ ତେଲ ଖଜୁରୀ- ଇଂରାଜୀ Download(2.23 MB)ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍- ଏନଏଫଏସଏମ ତେଲ ଖଜୁରୀ- ଇଂରାଜୀ
3 ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ (ଏଫପିଓ) - ଇଂରାଜୀ Download(33.21 MB)ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ (ଏଫପିଓ) - ଇଂରାଜୀ
4 ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ- ପିଏମକେଏସୱାଇ ଇଂରାଜୀ Download(244.46 KB)ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ- ପିଏମକେଏସୱାଇ ଇଂରାଜୀ
5 ୨୦୨୧-୨୨ ସମୟରେ ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ ମୋଡାଲିଟି Download(250.77 KB)୨୦୨୧-୨୨ ସମୟରେ ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ ମୋଡାଲିଟି
6 ରାଜ୍ୟ ଆଳୁ ମିଶନ୍ ଅଧୀନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ସବସିଡି ପାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ Download(203.54 KB)ରାଜ୍ୟ ଆଳୁ ମିଶନ୍ ଅଧୀନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ସବସିଡି ପାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
7 ଖରିଫ ୨୦୨୧ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ Download(994.98 KB)ଖରିଫ ୨୦୨୧ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
8 ୟାସ ସଂଚାଳନ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା Download(338.69 KB)ୟାସ ସଂଚାଳନ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା