Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

ଓଡିଶାରେ ଗ୍ରୀନ୍-ଏଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଏଫଏଓ-ଜିଇଏଫ ଅଧୀନରେ ଜିଏଲଆଇୟୁ ସ୍ତରରେ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ

କୃଷି ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

ଓଡିଶାରେ ଗ୍ରୀନ୍-ଏଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଏଫଏଓ-ଜିଇଏଫ ଅଧୀନରେ ଜିଏଲଆଇୟୁ ସ୍ତରରେ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ