Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା "ଅଭିନବ ପ୍ରକଳ୍ପ" ଅଧୀନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ

କୃଷି ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା "ଅଭିନବ ପ୍ରକଳ୍ପ" ଅଧୀନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ