Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସିଡି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡିକର ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଇଓଆଇ ଉପରେ ସଂଶୋଧନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

କୃଷି ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସିଡି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡିକର ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଇଓଆଇ ଉପରେ ସଂଶୋଧନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

Attachment File
Date