Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Informatics

କୃଷି ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

Informatics

 • ହଳଦୀ ଚାଷ
 • ଅଶ୍ୱ ଗନ୍ଧା-୧
 • ଅଶ୍ୱ ଗନ୍ଧା -୨
 • ଆଖୁ ଚାଷରେ କୀଟନାଶକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ -୧
 • ଆଖୁ ଚାଷରେ କୀଟନାଶକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
 • ଆଖୁ ଫସଲରେ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
 • ଆଖୁ ଫସଲରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ
 • ଆମର କୃଷି ଟୋଲ୍ ମାଗଣା
 • ଆମର କୃଷି - ପଶୁ ଏବଂ ମାଛ
 • ଆମର କୃଷି -୧
 • ଆମର କୃଷି-୨
 • ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ଚାଷ-୧
 • ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ଚାଷ-୨
 • କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଉଳ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଅଟେ?
 • ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ କପା ଚାଷ -୧
 • ଉନ୍ନତ ପଦ୍ଧତିରେ କପା ଚାଷ
 • କପା ଫସଲରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା
 • କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତି -୨
 • କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତି -୧
 • ଆଖୁ ଚାଷରେ ଆଖୁ ପୋକ ପରିଚାଳନା -୧